ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!!!

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015

Ο εξάχρονος ήρωας της Νέας Ορλεάνης (video)

Ο τυφώνας Κατρίνα έπληξε τον κόλπο του Μεξικό στα τέλη Αυγούστου 2005.Ήταν ένας από τους ισχυρότερους και καταστρεπτικότερους τυφώνες που έχουν πλήξει ποτέ τον Ατλαντικό. Η πόλη της Νέας Ορλεάνης, που επλήγη περισσότερο, έχει μία ιδιαιτερότητα: βρίσκεται πιο χαμηλά από το....
επίπεδο της θάλασσας και γι' αυτό προστατεύεται από φράγματα.
Το αποτέλεσμα ήταν περίπου 2000 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και πολλές δεκάδες χιλιάδες να δουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, είτε από τον τυφώνα είτε από τις πλημμύρες που ακολούθησαν όταν έσπασαν τα φράγματα και το 80% της πόλης σκεπάστηκε από τα νερά.

Σ' αυτές, περίπου, τις συνθήκες έγινε ήρωας ο μικρός Ντεαμόντε Λοβ (ο εξάχρονος του βιβλίου της Γλώσσας). Το ελικόπτερο δεν επέστρεψε ποτέ να πάρει τους γονείς των μωρών και έτυχε σ' αυτόν η μοίρα να γίνει ο σωτήρας τους...Αριθμητικά επίθετα


Τα αριθμητικά επίθετα τα χωρίζουμε στις παρακάτω κατηγορίες:
 • απόλυτα, που φανερώνουν ορισμένο πλήθος (ένας - μία - ένα, δύο, τρεις - τρία, τέσσερις - τέσσερα, πέντε, δεκαέξι, τριάντα, εκατό, χίλια κ.λπ.)
 • τακτικά, που φανερώνουν τη θέση που παίρνει κάτι σε μια σειρά από όμοια πράγματα (πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, δέκατος όγδοος, εικοστός, τριακοστός, χιλιοστός κ.λπ.)
 • πολλαπλασιαστικά, που φανερώνουν από πόσα μέρη αποτελείται κάτι (μονός, διπλός, τριπλός, πενταπλός, εικοσαπλός κ.λπ.)
 • αναλογικά, που φανερώνουν πόσες φορές μεγαλύτερο είναι ένα ποσό από ένα άλλο (διπλάσιος, τριπλάσιος, τετραπλάσιος, δεκαπλάσιος κ.λπ.)
Τα αριθμητικά ουσιαστικά είναι αφηρημένα ουσιαστικά, σχηματίζονται από τις καταλήξεις των απόλυτων αριθμητικών και ονομάζονται περιληπτικά. Φανερώνουν:
 1. το περίπου (δεκαριά, εικοσαριά, πενηνταριά κ.λπ.)
 2. πλήθος μονάδων που κάνουν ένα σύνολο (δυάδα, τριάδα, τετράδα, πενηντάδα κ.λπ.)
Τι πρέπει να προσέχουμε στη γραφή των αριθμητικών
 • Τα απόλυτα αριθµητικά από το 13 έως το 19 γράφονται µε µία λέξηδεκατρία, δεκαέξι, δεκαοχτώ. Από το 21 και µετά γράφονται σε χωριστές λέξεις: είκοσι πέντε, σαράντα δύο.
 • Τα τακτικά αριθµητικά γράφονται σε χωριστές λέξεις από το 13 και µετά:δέκατος τρίτοςεικοστός όγδοος.
 • Γράφονται µε ένα ν: το ένατος, το ενενήντα (90) µε τα παράγωγά του(ενενηκοστός κ.λπ.).
 • Γράφονται µε δύο ν : το εννέα - εννιά (9) το εννιακόσια (900) µε τα παράγωγά του (εννιακοσιοστός).
 • Τα αριθµητικά ένα, τρία και τέσσερα έχουν 3 γένη και κλίνονται: 
  Το ένα µόνο στον ενικό, το τρία και το τέσσερα µόνο στον πληθυντικό.
 • Τα αριθµητικά, όταν γίνονται πρώτα συνθετικά σε κάποιες λέξεις, γράφονται ως εξής:
Το αριθµητικόγίνεταιόπως στο
έναµον(ο)-µονόστηλο, µονάκριβη
δύοδι-δίψηφο, διµέτωπος
δισ-δισεκατοµµύριο
δυ-δυάδα
τρίατρι-τρίγωνο, τρίποδο
τρισ-τρισέλιδος, τρισένδοξος
τέσσερατετρα-τετράπλευρο, τετραώροφος
πέντεπεντο-πεντοζάλης, πεντόβολα
πεντα-πεντάµηνο, πεντάλεπτο
έξιεξα-εξάχρονος, εξαπτέρυγα
επτά ή εφτάεπτα- ή εφτα-επτάχρονος, εφταµηνίτικος
οκτώ ή οχτώοκτα- ή οχτα-οκτάτοµος, οχτάωρο
εννέα ή εννιάεννια-εννιάµερα
Πίνακας των απόλυτων και των τακτικών αριθμητικών
Αραβικά
ψηφία
Ελληνικά
σηµεία
Απόλυτα
Αριθµητικά
Τακτικά
αριθµητικά
1α΄ένας, μία-μια, έναπρώτος
2β΄δύοδεύτερος
3γ΄τρεις, τρίατρίτος
4δ΄τέσσερις, τέσσερατέταρτος
5ε΄πέντεπέμπτος
6στ΄έξιέκτος
7ζ΄επτά (εφτά)έβδομος
8η΄οκτώ (οχτώ)όγδοος
9θ΄εννέα (εννιά)ένατος
10ι΄δέκαδέκατος
11ια΄ένδεκα (έντεκα)ενδέκατος
12ιβ΄δώδεκαδωδέκατος
13ιγ΄δεκατρίαδέκατος τρίτος
14ιδ΄δεκατέσσεραδέκατος τέταρτος
15ιε΄δεκαπέντεδέκατος πέμπτος
16ιστ΄δεκαέξι (δεκάξι)δέκατος έκτος
17ιζ΄δεκαεπτά (δεκαεφτά)δέκατος έβδομος
18ιη΄δεκαοκτώ (δεκαοχτώ)δέκατος όγδοος
19ιθ΄δεκαεννέα (δεκαεννιά)δέκατος ένατος
20κ΄είκοσιεικοστός
30λ΄τριάντατριακοστός
40μ΄σαράντατεσσαρακοστός
50ν΄πενήνταπεντηκοστός
60ξ΄εξήνταεξηκοστός
70ο΄εβδομήνταεβδομηκοστός
80π΄ογδόνταογδοηκοστός
90ϟενενήνταενενηκοστός
100ρ΄εκατόεκατοστός
101ρα΄εκατόν έναεκατοστός πρώτος
110ρι΄εκατόν δέκαεκατοστός δέκατος
200σ΄διακόσιοι, -ιες, -ιαδιακοσιοστός
300τ΄τρ(ι)ακόσιοι, -ιες, -ιατριακοσιοστός
400υ΄τετρακόσιοι, -ιες, -ιατετρακοσιοστός
500φ΄πεντακόσιοι, -ιες, -ιαπεντακοσιοστός
600χ΄εξακόσιοι, -ιες, -ιαεξακοσιοστός
700ψ΄εφτακόσιοι, -ιες, -ιαεφτακοσιοστός
800ω΄οχτακόσιοι, -ιες, -ιαοχτακοσιοστός
900ϡεννικακόσιοι, -ιες, -ιαεννιακοσιοστός
1.000, αχίλιοι, -ιες, -ιαχιλιοστός
2.000, βδύο χιλιάδεςδισχιλιοστός
10.000, ιδέκα χιλιάδεςδεκακισχιλιοστός
100.000, ρεκατό χιλιάδεςεκατοντακισχιλιοστός
1.000.000ένα εκατομμύριοεκατομμυριοστός
1.000.000.000ένα δισεκατομμύριοδισεκατομμυριοστός